AWIT NG PAGHAHANGAD SATB PDF

The button-enabling system has been modified to reflect smartcard presence and various CID options. Added Language page to the Settings window. A lot of those companies, their whole business model revolves around having access to our data and be able to do all sorts of stuff with it. In the event there are.

Author:Gakasa Malakinos
Country:Solomon Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):1 June 2005
Pages:444
PDF File Size:9.46 Mb
ePub File Size:8.92 Mb
ISBN:944-1-84641-643-4
Downloads:42762
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamugrelFull description Recommend Documents. Eric Marienthal-Holy Holy Holy. Holy Darkness Holy darkness. Holy - Solemne Solemne. Holy Darkness Holy Darkness. Numerology of Holy Quran Full description. Mark HayesFull description. Complete carol-song, Cantique de Noel french. Full description. Scores o Holy Night. The Holy Quran Tamil. O Holy Night - Harp Full description. Holy Quran-Summary. Hail Holy Queen Partition sister actFull description.

The Holy Piby -Rastafarian rastafarian holy bookFull description. Holy Spirit Book Spanish. Dayga Sion ang Imong Dios. Osana, osana, osana sa Anak ni David. Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo. Ang tibuok tibuok nasud nagmalipayon. Ablihi ang ganghaan O kanasuran. Ipataas ang inyong mga tingog. Kinsa man ang Hari sa himaya. Unsa may itawag kaniya. Emmanuel ang iyang ngalan, ang gisaad sa mga katuigan. Atong awiton ang Anak ni David, atong maununubos maununubos ug Ginoo. Sa tibuok Galilea, kaniya walay makasama.

Atong Daygon ug simbahon ning halandong higayon. Ang Ginoong manunubos si Hesus nga atong Dios. Among gugma, nahiusa kay kanamo Hari Ka. Imong lawas ug dugo among kalan-on kalan-on ug ilimnon.

Pagdaygon ang imong ngalan. Moabot sa kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw. Ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay hinonoa luwasa kami sa dautan. At mamangha: ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay na-a- lay. Bawa't galing gamitin sa paglingap.

At tandaan: ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kaba- na- lan. Ug ablihan ta ang atong mga mata ang matarong buhaton ta. Panahon na sa pagbag-o, panahon na sa buhing pagtoo. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan.

Sa panahong tigang ang lupa. Koda: Upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan. Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios Amahan makagagahum sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Tungod sa imong himaya. Ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan: kaloy-I kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan: dawata ang among pangamuyo. Uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios sa Amahan.

Ikaw man ang tuburan sa among kinabuhi. Agaka ug tudloi kami. Sa imong kaayo. Hari sa Himaya nga walay katapusan. Among kahayag ug kaluwasan. HESUS:Kung di ko gagawin ito ay di kayo makakasalo sa akin lingid sa pag-unawa mo ngayon ang minimithi ko at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito.

Panginoon ninyo ako na naghugas sa paa ninyo. Repeat Antipona Kapag umiral sa inyo ang dakilang pag-ibig ko makikilala ng tao na alagad ko nga kayo. Imong lawas ug dugo among kalan-on ug ilimnon.

Tanggapin ninyo ang aking katawan, na maihahandog ko para sa inyong lahat. Sa ikapagpapatibay ng pagmamahal, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Koro: Maraming salamat Panginoon sa sariling handog Mo sa amin. Hindi kami karapatdapat na magpatuloy sa Iyo, ngunit sa isang sa salita Mo lamang ay gagaling na kami. Tanggapin ninyo ang kalis ng aking dugo na aking ibubuhos para sa inyong lahat. Sa ikapagpapatawad ng kasalanan.

Gawin ninyo ito, sa pag-alala sa akin. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan Sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat.

Tunay kang maginoo, namalas ko sa kalbaryo Buhay man, inalay mo o Kristo upang maligtas ang tao. Genitori, Genitoque Laus et iubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio: Procedenti ab utroque Compar sit laudatio.

O Sacrament most Holy, O sacrament divine! All praise and al thanksgiving. Be every moment thine, be every moment thine. Now come, all you who labor in sorrow and in pain. Come eat this bread from heaven. Thy peace and strength regain. Lord Jesus, we adore thee. Our victim and our priest, whose precious blood and body become our sacred feast, become our sacred feast.

Christus… Christus…Imperat. Sa unsa man nakapasubo ako kanimo, tubaga ako. Idan-ag Mo Ginoo, kahayag sa nga tanan. Sa gugma Mo Ginoo, hiusahon Mo kami. O Krus bugtong timaan sa gugma nga buhi. O Krus, kamatuoran sa atong pagkaluwas. O Krus, tul-id nga dalan sa nahisalaag. Koro: O Krus, kaluwasan sa tawo nga malaumon. Ikaw man ang tuburan, sa among kinabuhi.

Agaka ug tudloi kami sa Imong kaayo. Panginoon, dulot Mo ay pag-asang walang hanggan. Way sama ang gugma sa Dios alang kanimo.

Kinabuhi gimugna aron ta maluwas. Kalapasan, kadautan, sa tawo gipapas. Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios. Kinabuhi tan-awa ang Dios pamatia, kanunay maghari Siya.

Patawarin Mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos Mo.

CAPTIVITY ADRIANNA DANE PDF

Bollywood actress genelia nude picscom

.

NESPRESSO C120 MANUAL PDF

sheet music trade

.

ATLAS OF BLOOD CELLS SHIROW MIWA PDF

pianofiles choral collection

.

ISO 11519-3 PDF

HOLY WEEK.docx

.

Related Articles