ARAGONESOS 99 PDF

Valls-Taberner Ferran. Relacions familiars i politiques entre Jaume el Conqueridor i Anfos el Savi. Els desitjos. Nos vos embiamos dezir que nuestra voluntad era de entrar a Portugal et sobr' esto embiamos -vos rogar que nos embiassedes vuestro fijo el infant don Pedro con trezientos cavalleros et que don Pero Cornel viniesse [con] ellos [et] vos embiastes-nos a dezir por don Guillem, vuestro' escrivano,. Ojtrossi de las cartas que embiasles al [infant] don Pedro de Portugal, [que] en cosa del mundo non nos podriedes [fazer] mayor amor que en esto,- ca bien sepades. Infantis ex provisione Johannis Martini fecit.

Author:Kejin Malabar
Country:Togo
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):22 May 2019
Pages:40
PDF File Size:6.64 Mb
ePub File Size:12.99 Mb
ISBN:349-1-30954-891-5
Downloads:62336
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BagisValls-Taberner Ferran. Relacions familiars i politiques entre Jaume el Conqueridor i Anfos el Savi. Els desitjos. Nos vos embiamos dezir que nuestra voluntad era de entrar a Portugal et sobr' esto embiamos -vos rogar que nos embiassedes vuestro fijo el infant don Pedro con trezientos cavalleros et que don Pero Cornel viniesse [con] ellos [et] vos embiastes-nos a dezir por don Guillem, vuestro' escrivano,.

Ojtrossi de las cartas que embiasles al [infant] don Pedro de Portugal, [que] en cosa del mundo non nos podriedes [fazer] mayor amor que en esto,- ca bien sepades. Infantis ex provisione Johannis Martini fecit. Tots eb historiadors, excepte '1 P. Pero esto no perjudica a que se desposasen en el mismo ano, obli-.

Un d'aitals diplomes es una carta de S. La carta de S. Ferran, en contestado an aquesta embaxada,. Joan Babtista vinent. Viemos vuestra carta que nos enbiasles con el obispo de Uhesca en que nos enbiastes dezir que lo creyessemos de lo que nos dixiesse de vuestra parte et don Lope Xemenez que nos dixo olrossi vuestro mandado.

Et aquello que ellos nos dixieron nos fablamos-lo con el rey et con los otros ricos omens que eran aqui. Et la nuestra respuesta que vos enbiamos con ellos et que vos enbiamos dezir por carta es esta : Que casamiento de mi et de vuestra fija que nos plaze mucho et que lo queremos et siempre lo quisiemos, lo uno por el grant amor et por el debdo que avernos convmco et lo al por que tenemos que lo devemos fazer et que es derecho; mas pero esto en vos es en como vos quisieredes que sea, o en poco tiempo o en luengo, pero segunt que nos entendemos si el tiempo fuesse luengo el rey.

Et el rey tenie que el mas comunal logar para esta cosa serie en Ucles, por que es a cerca de la vuestra terrar et porque la reyna donna Johanna non irie d' alli adelant. Et si vos et la reyna de Aragon seer hy pudiessedes, plazer-nos-hye mucho ; et si amos non pudiessedes hy seer, que el uno de vos hy fuesse. Ond vos rogamos que lo que tovieredes ende por meior que nos lo fagades luego saber, ca si por aventura el plazo fuesse pequenno et nos lo sopiessemos tarde, tornar-se-nos-ye en destorvo.

Otrossi vos rogamos que sobre otras cosas que vos enbiamos dezir con el obispo que lo creades de lo que vos dixiere de nuestra parte. Et con lo que toveredes por bien enbiat-nos a don Lop Xemenez, que es ornen que verna ayna et de buena miente. Infantis ex provisione S. Al dors : Illustri regi Aragonum, pro episcopo.

En Zurita deuria basarse indubtablement al senyalar l'any i el dia d'aquest matrimoni en la copia antiga, ja indicada, de. No es necessari. La carta de D. Al mucho noble sennor don Jacme, por la gracia de Dios rey d'Aragon et de Malorea et de Valencia, conte de Barcelona et d'Urgel, sennor de Monpesler, yo don Jufre, vuestro vasalo, beso vuestras manos et, comiendom en vuestra gracia cuemo a sennor que de Dios vida et salut por muchos annos et buenos.

Sennor, fago vos saber que el rey de Castilla fino lo pustremero dia. Lo rei de Castella es vostre gendre e vostre fill e ha molts infants de vostra filia,. E es honrat rey ; e es amb moites gents ; e si us combates amb ell, per be que us en prena si pendrets vos major dan que ell, que haurets perduda vostra filia e vostres nets.

Sembla, no obstant, que al contestar en Jaume a D. Malgrat les indicacions desfavorables del rei de Gastella, els escrupols manifestats per S. Abans d'arrivar fins a la ciutat de Murcia s' encamina el rei Jaume, acompanyat. Prompte s' entaularen negociacions per les que s' arriva a la capitulado de dita ciutat 3i? El Conqueridor, malgrat sos'seixanta anys, s' ilusiona ben aviat acaronant una vegada mes son projecte de creuada a Palestina i sentint-se afalagat de.

Els dos reis se'n anaren per Soria cap a Burgos, lloc senyalat per a la festa. A Burgos se celebraren les noces del infant D. Ferran el. Carlas et instrumenta que nos fecimuspopulatoribus Murcie manu- teneri mandate; scimus enim quod vestra eis non tenentur, imomino- rantur hereditates et reducunlur ad viginti cafulles et trigintavel ad quinquaginta ad plus. El 16 de maig del mateix any, estant per Valencia, el rei enviava demanar a diverses poblacions d' aquell regne adzembles per a la expedido a Espanya6; i en diferentes dates deis mesos d' agost, setembre i octubre imme-.

A mitg juliol el. Jaume- I a' son ". Ben sabedes vos quomo muytas vezes vos avernos enbiado a dezir e nos somos querellados a vos de don1 P. E rogamos-vos que en esto yos ajades en tal guisa que nos vos ajamos que gradecer e'que hi fagades lo que devedes e lo que vos querriedes que nos fiziessemos por vos en semblant cas.

El Conqueridor, qui no feia gaire temps havia tornat de. En Muntaner entre mitgd'run conjunt d' inexactituts , senyala 1' itinerarr deis reis de Castella, per Granollers3 i Hostalrich cap a Girona, ont 's' hi. Sanxo, fill de Jaunie I, fou deis personatges, no escassos, que pagaren amb la vida y 25 octubre la defensa de les fronteres d' aquell pais.

Ferran regnava. Et mando a don Enrrique que fizies omenaje pora complir esto, et don Enrrique non quiso fazer nada de quanto el rey mando, et beso-1 la mano et espidiosse d'el.

Onde vos ruego mucho que si vos queredes que ponga muy bien mi fazienda que Data apud Ecijam. Pelri scripsit XIII die januarii. Al dors : Illustri regi Aragonum. Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, II, i Miron, The Qaeens of Aragon, p. III, p. Sobre Casla. XXXVI, any Berger, Les registres d'Innocent IV, 1. El Papa, a 17 d' agost de iai5, havia cscrit a Pere r,ccomanant-li auxilies al comiede Boulogne, segons diu Ilerqulano. Mondejar, Memorias hisloricas del reiD.

Alonso el Sabio, llibte I, cap. En el repartiment de la ciuUt i terme de Sevilla, fet per Anfos X en ia53 entre 'ls que varen pendre part a la conquesta, s' assigna el lloc de Camas ais centcavallers catalans, taxalivament nomenats. Vegis : Espinosa de los Monteros, 2' parte de la Historia y grandezas de Sevilla, p. L1V, p. Els catalans que havien conccrregut a la conquesta de Sevilla un cop presa la ciulat n' obtingueren un barri sencer, que porlava '1 seu nom Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII, pp.

Il, p. Jaime el Conquistador y Alazrach en la mateixa revista, t. IV, p. B 'ar. La aliansa entre Jaume I i D. Ballesteros, Alfonso X, emperador electo de Alemania, p. Informe de Rodulf de Pongibonsi Ballesteros, ibid. Alonso el Sabio, llibre II, cap. Chroniea gestoram inviclissimi dominiJacobi primi, ms, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

Sembla que en aquest viatge acompanyava als monarques castellans l'infant D. Academia de Buenas Letras do Barcelona r, t. VIII, p. Swift, James the first of Aragon, p. Vi, p. Registre a3, f. Da tu m Bar- chinone, utsupra. Regesta Ponlificum llomanonim, II, p. Notes 1. Obra citada, Ilibre I, cap. Florez, Memorias de las. Berger, Les registres d'Innocent IV, t. II, p. Florez, Memorias de las reynas calholicas, I, p.

Zurita, Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum, p. Zurita, Anales, Mb. III, cap. Registre 11, f. Chronica o comentaris. Registre 18, f. Ci i Segons els Anals placentins. Chronica 0 commenlaris, S Swift, James Ihe trst of Aragon, p.

LIVROS TRIGUEIRINHO PDF

99 flowers.docx

Full description Recommend Documents. NFPA Casanova 99 Full description. Shell Comando Revista

1000 RECETA PER QDO FAMILJE PDF

Shop Aragoneso Bikini Set, Designer Aragoneso Bikini Set

Jorge Ripoll. Francisco Clemente. El traje que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres. El traje que los chavalines, y porque sus progenitores quieren, gastan para tomar por vez primera la Sagrada Forma o para recibir las aguas bautismales. Muzil So she approached her grandparents, explained the situation to them, and asked if she could move in with them. Even if James did something, it was her fault. They said yes, as they also disliked Taylor very much.

Related Articles